Other formats

  Adobe Portable Document Format file (digital text)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

  mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Plantarum Novarum Ex Herbario Sprengelii Centuriam, Speciminis Loco Inauguralis, ut Doctoris Medici Gradum adipisgatur, ad diem 30 Maii 1807 exhibet Ioann. Frider. Theod. Biehler, Berolinas.

page 1

Plantarum Novarum
Ex Herbario Sprengelii
Centuriam,
Speciminis Loco Inauguralis
,
ut
Doctoris Medici Gradum
adipisgatur,
ad diem 30. Maii 1807.
exhibet
Ioann. Frider. Theod. Biehler,
Berolinas.

Halis Saxonum
Formis F. A. Grunerti Patr.page 2 Facſimile edition produced by
P.J. Garnock-Jones
44 Ponſonby Rd., Wellington
Nova Zelandia

Ad diem 30. Maii 2007.

Set in 9 pt Founder's Caſlon &

Founder's Caſlon Italic

ISBN xxxxxxxxxx

page 3
 1. Fuirena rubiginosa, foliis ſubteretibus vaginantibus, ſpiculis racemoſis axillaribus.

  Schoenus rubiginoſus Solandr. apud Forſt. prodr. n.493.

  Culmus cubitalis, teres, glaber, baſi vaginis foliorum veſtitus, ſupra ramoſus. Folia e lata vagina teretiuſcula, glabra pedalia. Bracteae pedicellos ſpicularum cingentes, ſcarioſae, rubiginoſae. Pedicelli ramoſi, angulati. Spiculae ovatae, e ſquamulis ariſtatis ferrugineis undique imbricatis compoſitae. Gluma trivalvis aequalis, valves cordato-mucronatis.

  Habitat in nova Zeelandia.

  page 4
 2. Cyperus Aitoni, culmo tereti folioſo, foliis planis glabris, ſpiculis glomeratis obtuſis involucro polyphyllo brevioribus.

  Culmus a baſi inde foliis veſtitus. Folia glaberrima, plana, dodrantalia. Capitulum ſeſſile, congeſtum, ſpiculis bruneis obtuſiſſimis. Involucrum polyphyllum, foliolis inaequalibus gracilibus capitulum multo excedentibus.

  Ex horto Kewenſi.

  Accedit ad C. proliferum Thunb., ſed ſpiculae non proliferae ovatae.

 3. Abildgaardia polystachya, triandra, ſpicis confertis linearibus.

  Culmus triqueter, aphyllus, pedalis. Folia non vidi. Spiculae terminales, confertae, 12–20, lineares, mucronatae, rubro-badiae, ſquamis laxiuſculis. Semen trigono-acuminatum, ſtylo perſiſtente coronatum. Setae nullae.

  Ex India orientali.

  De Abildgaardiae genere cf. Vahl. enum. 2, 297.

 4. Scirpus lupulinus, culmo triquetro aphyllo, corymbo terminali, ſpicularum ſquamis laxis obtuſis, involucro triphyllo longo.

  Culmus triqueter nudus, apice ſubſetaceus. Co- page 5 rymbus terminalis, ſpiculis divaricatis. Squamae pallidae ſcarioſae, obtuſae, laxiuſculae. Semen triquetrum. Involucrum capitulo multo longius, foliolis canaliculatis margine ſcabris.

  E Penſylvania. Mühlenberg.

 5. Ceresia elegans. Perſ. Syn. 1. 85.

  Paſpalum membranaceum. Lam. ill. t.43. f.2.

  Radix perennis, geniculata, fibroſa. Culmi adſcendentes, teretes, folioſi, tripedales. Folia lanceolata, glabra, glauca, long vaginantia, ligula ovali. Spicae plures in apici culmi pedicellatae, pedicillis in membranam latam cymbiformem margine ſcarioſam dilatatis. Floſculi bifariam ſub membrana latentes. Gluma calycina bivalvis, uniflora villoſoſſima. Gluma corollina ſiſſa. Filamenta 3 capillaria: antherae bifurcae. Stigmata duo hiſpida badia. Semen oblongum corolla tectum.

  Ex horto halenſi.

 6. Paspalum undulatum, ſpicis calycibuſque alternis, rachi angulata, foliis vaginantibus undulatis.

  Culmus teres, glaber, folioſus, cubitalis. Folia lata, longe vaginantia, glabra, margine undulata. Spica ſimpliciter ramoſa, ramis angulatis. Caly- page 6 ces alterni, laeves, mutici, naviculares, bivalves, uniflori. Semina glabra ovalia.

  E nova Caledonia. Forſt.

 7. Panicum pensylvanicum, paniculae patentis ramis ſimplicibus, axillis piloſis, rachi angulata, floſculis remotiuſculis ovatis acuminatis.

  Radix perennis, bulboſo-fibroſa. Culmi erecti, caeſpitoſi, teretes, pedales, cubitales, folioſi. Folia longiſſima, margine ſcabra, vaginantia, vagina pubeſcente. Panicula terminalis patens, folia aequans, ramis ſimplicibus, axillis piloſis, bracteis ramentaceis ad ſingulos ramulos et pedicillos. Calycum valvulae binae maiores ovatae, acuminatae, 5 nerviae, glabrae.

  E Penſylvania.

  Congruit quidem cum P. nemoroſo Swartz. fl. ind. occid. 1 150., ſed huius glumae ariſtatae et folia tenuiſſima.

 8. Panicum discolor, panicula ramoſa capillari patente, calycibus ſubrotundis, valvulis maioribus ſtriatis, minima diſcolori, culmo ſtricto folioſo.

  Radix fibroſa horizontalis. Culmus ſtrictus folioſus. Folia infima ovata, ſuperiora lanceolata glabra, margine ſcabriuſcula, vaginis piloſis. Panicula terminalis, parumper ex ultimo folio emer- page 7 gens, ramis capillaribus patentibus flexuoſis. Calyx ſubrotundus pubeſcens, valvulis maioribus 6 - ſtriatis obtuſis, minima purpurea baſilari.

  E Penſylvania.

  Adfine P. nitido et barbato Michauxii, ſed illius folia linearia remota, huius culmus ramoſus, nodis barbartis.

 9. Polypogon setosus, panicula ſpicaeformi, glumis acuminatis ariſtatis ſcabris, foliis involutis rigidis.

  Culmus teres, glaber, folioſus, pedalis. Folia glabra, vaginantia, involuta, rigida. Panicula terminalis, parumper ex ultimo folio emergens, fuſca, denſe ſpicaeformis, ramulis glomeratis contractis. Gluma calycina valvulis acuminatis ſcabris, ariſtatis, uniflora, corolla paullo maior. Gluma corollina valvulis acuminatis muticis.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 10. Agrostis filiformis, panicula erecta ramoſiſſima, ramis capillaribus tenuiſſimis, valvulis alycinis ſcabris, corollae valvula altera ariſtata.

  Avena filiformis Forſt. prodr. n.46.

  Culmus teres, glaber, folioſus, cubitalis. Folia linearia, involuta, flaccida. Panicula terminalis, ramoſiſſima, erecta, ultimi folii longitudine, ramis capillaribus tenuiſſimis longiſſimis. Gluma calycina 1-flora, valvulis linearibus acumi- page 8 natis, extrorſum ſcabris, corolla maior. Gluma corollina, valvulis linearibus minutiſſimis, altera ariſtata, ariſta recta calycem excedente.

  Ex inſula Paſchatis oceani auſtralis.

 11. Agrostis clandestina, mutica, panicula contracta ſubſpiciformi, in foliorum vaginis occulta, vaginis ore piloſis.

  Culmus teres erectus folioſus. Folia involuta, ſetacea, glauca, vaginis ore piloſis. Panicula contracta pauciflora, in foliorum vaginis latens. Gluma calycina corolla minor, glabra, valvulis lanceolatis ſubaequalibus. Gluma corollina calycem multo excedens, glumis longe acuminatis muticis glabris aequalibus.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 12. Aira nitida, mutica, panicula contracta cylindrica, glumis truncatis, floſculo altero pedicellato, valvulis hyalinis.

  Folia pollicaria, ima pubeſcentia.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 13. Aira pallens, ariſtata, panicula contracta, valvulis calycinis inaequalibus, floſculo altero ariſtato, altero mutico.

  page 9

  Folia linearia, glabra, rigida, ſubinvoluta, vaginis pubeſcentibus.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 14. Poa imbecilla, panicula laxa diffuſiſſima, ſpiculis quinquefloris linearibus, floſculis remotiuſculis, foliis linearibus longiſſimis.

  Radix fibroſa, geniculata, repens. Culmus adſcendens, flaccidus, teres, glaber, folioſus, cubitalis. Folia linearia, glabra, flaccida. Panicula terminalis, laxa, diffuſiſſima, ramis capillaribus ſubſecundis. Spiculae 5-florae, glabrae, lineares, apice truncate. Floſculi remotiuſculi, glabri, valvulis linearibus.

  E nova Zelandia.

  Cf. Soland. apud Forſt. prodr. n. 499.

 15. Poa caespitosa, panicula contracta ſtricta foliis ſetaceis breviore, ſpiculis trifloris ovatis nitidis.

  Culmi caeſpitoſae, e baſi ſubtuberoſa, ſtricti, folioſi, ſubcubitales. Folia involuta, ſetacea, glabra, culmum duplo ſuperantia. Panicula terminalis, ſtricta, ramis appreſſis. Spiculae triflorae, ovatae, nitidae. Glumarum valvulae ſtriatae, margine carinaque ſcabrae, acutae.

  page 10

  E nova Zelandia.

  Cf. Soland. apud Forſt. prodr. n. 498.

 16. Poa caroliniana, panicula patentiſſima, ramis ſubverticillatis, ſpiculis lanceolatis acutis quinquefloris glabriuſculis, foliis glabris.

  Radix fibroſa, horizontalis, annua. Culmi adſcendentes, caeſpitoſi, teretes, glabri, folioſi. Folia lanceolata, glabra, dodrantalia, vagina glabra, ligula abbreviata obtuſa. Panicula ramoſiſſima patentiſſima, ramis ſubverticillatis. Glumarum valvulae nitidae acutae margine carinaque ſcabriuſculae.

  E Carolina boreali.

  Similis P. cilianenſi, quae vero differt tum habitu, tum ſpiculis diſtichis 4-floris. Cf. Allion. pedem. t. 91. f. 2.

 17. Festuca nutans, panicula ſecunda erecta apice nutante, ſpiculis quinquefloris obtuſis muticis.

  Radix fibroſa perennis. Culmus ſtrictus, glaber tripedalis, folioſus. Folia lanceolata, glabra, dodrantalia, vaginis glabris, ligula ſubnulla. Panicula patens, ſecunda, erecta, apice nutans, ramis angulatis ſcabriuſculis. Spiculae ovato-oblongae obtuſae, glabrae, quinqueflorae. Gluma- page 11 rum valvulae oblongae muticae glabrae, apice fuſco. Semina oblonga.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 18. Festuca obtusa, panicula aequali flaccida, ſpiculis oblongis trifloris muticis.

  Culmus decumbens, geniculatus, debilis. Folia linearia, glauca, vaginantia, ligula ſubnulla, vagina glabra. Panicula terminalis, aequalis, erecta, flaccida, ramis erectis, angulatis, paucifloris. Spiculae pedicellatae, oblongae, glabrae. Glumae calycinae valvulae inaequales, corollis multo minores, ſtriatae, glabrae. Glumae corollinae ſubcartilagineae ovatae.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 19. Bromus poaeformis, panicula erecta ſtricta decompoſita, ſpiculis ſexfloris ſubſecundis, foliis longiſſimis involutis.

  Radix fibroſa annua. Culmi adſcendentes, caeſpitoſi, cubitales, glabri, ſubcompreſſi, folioſi. Folia pedalia, glabra, ſtriata, involuta, ſubulata, longe vaginantia, vaginis glabris. Panicula erecta, ſtricta, decompoſita, baſi folio involuta, ramis erectis patentibus glabris. Spiculae ſexflorae lineari-lanceolatae, glabriuſcuae.

  Ex America boreali.

  page 12
 20. Aristida racemosa, panicula contracta cylindrica ſpicaeformi, ariſtis aequalibus calyce triplo longioribus.

  Folia glabra, involuta, longiſſima, linearia, ligula nulla, vagina glabra.

  Ex inſula St. Helenae.

 21. Triticum caucasicum, ſpica compoſita, ſpiculis diſtiche imbricatis ſubquinquefloris, flosculis villo connexis.

  Culmus cubitalis, ſtrictus, folioſus. Folia ſetacae, linearia, vaginis ore piloſis. Spica compoſita terminalis cylindrica. Glumae lineares, villo connexae.

  E Caucaſo.

 22. Scabiosa dichotoma, corollulis quadrifidis ſubaequalibus, calycibus foliaceis, foliis indiviſis oblongis baſi attenuatis.

  Caulis cubitalis ſcaber, ramis dichotomis patentibus. Folia oblonga, ſeſſilia, integerrima, ſcabra, obtuſa, baſi attenuata. Flores ſeſſiles in dichotomia. Calycis ſquamae foliaceae. Receptaculum ſetaceum. Pappus membranaceus integer. Floſculi pallidi.

  Ex horto halenſi.

  page 13
 23. Oldenlandia ramosissima, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubſolitariis, foliis oppoſitis lanceolatis obtuſiuſculis.

  Caulis ramoſiſſimus, decumbens, angulatus. Folia oppoſita, lanceolata, obtuſiuſcula, integerrima, glabra. Flores tetrandri, axillares, ſeſſiles, bini aut ſolitarii.

  Ex horto Razumoviano.

  Hedyotis maritima nimis adfinis.

 24. Symphytum asperrimum, foliis infimis cordatis in petiolum decurrentibus, ſuperioribus ſeſſi-libus integerrimis, caule muricato-ſtrigoſo.

  Folia integerrima, acuminata, ſtrigoſa. Caulis mucronibus ſtrigoſis denſe obtuſis. Flores purpureo-coerulei. His notis differt a S. orientali et pannonico : tauricum differt fol. crenulatis.

  E Sibiria. Redowsky.

 25. Lysimachia verticillaris, villoſa, foliis ovatis petiolatis oppoſitis terniſve, cymis axillaribus terminalibuſque.

  Caulis ſtrictus, ſimplex villoſus. Folia petiolata ovata obtuſiuſcula, ima oppoſita, ſumma terna, ſubtus incano-villoſa, ſupra pubeſcentia. Cymae ſubtriflorae axillares et terminales.

  E Tauria. Pallas.

  page 14
 26. Campanula betonicaefolia, capſula quinqueloculari calycis villoſiſſimi ſinibus reflexis tecta, foliis oblongo- lanceolatis in petiolum decurrentibus eroſo-dentatis, floribus cernuis racemoſis.

  Caulis ramoſus, villoſus, cubitalis. Folia oblongo - lanceolata, in petiolum decurrentia, acuta, eroſo-dentata, ſubtus imprimis pubeſcentia. Racemi axillares, floribus ſecundis cernuis. Bracteae pedunculis breviores. Calycis baſis villoſiſſima, laciniae lanceolatae acutae. Corolla coerulea magna.

  E Cuban. Redowsky.

 27. Campanula Gmelini, foliis laevibus linearibus, inferioribus argute dentatis, floribus paniculatis.

  Caulis adſcendens cubitalis, folioſus. Folia ſtricta linearia, infima remote et argute dentata, ſuperiora integerrima. Panicula patentiſſima, ramis alternis. Stylus clavatus longus.

  E Mongolia.

  Gmel. flor. ſibir. 3. t. 33. eadem videtur.

 28. Solanum viride, caule inermi fruticoſo, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, pedunculis trifloris infra -petiolaribus.

  page 15

  E nova Zelandia. Forſt. plant. eſcul. 42.

  Satis adfine S. nudifloro : ſed folia in hoc per petiolum decurrunt et pedunculi ſunt umbelliferi.

 29. Rhamnus Zizyphoides, inermis, floribus hermaphroditis, capſulis baccatis tricoccis, foliis ovato-lanceolatis ſubtus incano-tomentoſis.

  Ramus fructifer exſtat ſpithameus, petiolis ſubtomentoſis. Folia ovato-lanceolata, baſi rotundata, ſupra glabra, ſubtus incano - tomentoſa, nervoſo-venoſa, acuta, integerrima. Panicula terminalis, laxa, pauciflora. Baccae atrae, glabrae, corticatae, tricoccae.

  E Societatis inſulis. Forſt.

 30. Mollia Minuartoides, foliis ſubulatis confertis, cymis axillaribus paucifloris.

  Caulis ligneſcens, ramoſus : ramis folioſis incano-tomentoſis. Folia aceroſa, glauca, ſubulata conferta, ſubamplexicaulibus, patentia, verſus apicem rariora, remotiſſima. Flores albidi pedunculati in cymis e quavis axilla foliorum ſuperiorum prodeunt : in ſummitate caulis ſubcorymboſi. Stamina 5.

  Ex Hiſpania auſtrali.

  Minuartae ſatis ſimilis : differt tamen nume- page 16 ro ſtaminum et infloreſcentia. De Molliae genere cf. Willd. hort. t. II.

 31. Ligusticum dubium, foliis pinnatis, pinnis oblongis pinnatifidis baſi cuneatis, laciniis inciſis, involucri foliolis linearibus.

  Planta alta videtur. Folia dodrantalia, glabra, pinnata; petiolis ſubſulcatis glabris; pinnae ultimae petiolatae, reliquae ſenae aut ſeptenae ſeſſiles pollicares et ultra, acutae, pinnatifidae, laciniis inciſis acutis, ultimis confluentibus. Pedunculus terminalis, nudus, teres, glaber. Involucri et involucelli foliola linearia anguſtiſſima. Floſculi albidi, petalis integris. Fructus coſtati.

  Patria ignoratur.

 32. Allium danubiale, ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatus, ſtaminibus ſimplicibus.

  Folia nuda, linearia, obtuſa, canaliculata. Scapus foliis duplo altior, apice praeprimis anceps, baſi teretiuſculis. Spatha lanceolata, bivalvis, ſcarioſa, breviſſima. Umbella multiradiata. Petala carnea, lanceolata.

  Ad Danubii oſtia.

 33. Rumex flexuosus, floribus androgynis, foliolis calycinis alternis involutis, foliis lanceolatis baſi attenuatis margine ſubſcriſpis.

  page 17

  Caulis ramoſus, dichotomus angulatus. Folia lanceolata, digitalia, nervoſo-venoſa, margine criſpato-undulata, acutiuſcula, glabra. Flores ſubverticillati, pedunculati, axillares, ♂ ♀ is mixti. Axillae membrana ſcarioſa veſtitae. Calycis foliola alterna involuta, alterna recta.

  E nova Zelandia.

  Cf. Soland. apud Forſt. prodr. n. 515.

 34. Epilobium iunceum, foliis ſparſis lanceolatis acutis, inferioribus glabris ſerrato - denticulatis, ſuperioribus, capſulis cauleque pubeſcentibus.

  Caulis exacte teres, ſimplex, fiſtuloſus, baſi glaberrimus, apice pubeſcens. Folia ſparſa, lanceolata, acuta, inferiora glabra ſerrato-denticulata; ſuperiora et iuniora pubeſcentia, integra apice tantummodo dentata. Capſulae ſtrictae teretiuſculae, pubeſcentes.

  E nova Zelandia.

  Cf. Soland. apud Forſt. prodr. n. 516. Simile E. glabello, quod vero foliis omnibus glabris obtuſis dentatis diſtinguitur. Ad E. parviflorum Schreb. propius accedit, quod autem folia omnia villoſa ſerrata habet.

  page 18
 35. Epilobium coloratum, foliis oppoſitis alterniſque lanceolatis petiolatis glaberrimis argute inaequaliter ſerratis, petalis ſubintegris, caule teretiuſculo.

  Caulis ſimplex, ſpithameus aut dodrantalis, teres, glaber, apice tantummodo pubeſcens. Folia lanceolata acuminata ſeſquipollicaria, ſemiunguem lata, petiolata, petiolis flavido rufis, argute et inaequaliter ſerrata. Rami apice floriferi, folioſi, pubeſcentes. Petala parva ſubintegra aut emarginata, albido - purpuraſcentia. Capſulae teretiuſculae, pubeſcentes, rubicundae.

  E Penſylvania. Mühlenb.

 36. Polyscias umbellata. Forſt. gen. pl. n. 32.

  Locus eſt inter Mimuſopa et Cupaniam.

  Char. gener. eſſent. Cal. 8-dentatus ſuperus. Cor. 8-petala. Stigm.2. Bacca ſicca 4-locularis.

  Arbor ingens, ramoſa, cortice ramoſo. Folia orbiculata, ſubſpithamea latitudine et longitudine, integerrima, ſubcarnoſa, nervoſo - venoſa, petiolata, petiolis ſupra canaliculatis. Flores umbellati inconſpicui. Cetera habet Forſt. l. c.

  Habitat in inſula Tanna.

  page 19
 37. Bauhinia spicata, foliis ſubrotundis baſi truncatis ſubtus nudis, lobis rotundatis ſubdivaricatis, floribus racemo-ſpicatis nudis.

  Rami teretes, cineraſcentes, glabri. Folia petiolata, pollicem lata, ſemipollicem longa, baſi truncata, utrinque glabra, coriacea, integerrima, ſubtus novemnervia reticulata, ſubdiſcolorata; biloba, lobis obtuſis rotundatis mucronulo exiguo diviſis. Racemi ſpicaeformes axillares et terminales ſubnutantes. Petala et Stamina omnino nuda.

  Ex India orientali. Rottler.

  Proxime accedit ad B. parvifloram Vahl Symb. 3.55 et B. Lunariam Cav. ic. t. 407. Utraque tamen differt petalis et ſtaminibus baſi villoſis, quae in hac nuda ſunt. B. parvifora etiam habet folia multo maiora, ſeptemnervia, baſi macula ſulca notata, petiolos longiores apice incraſſatos. B. Lunaria C a v. parviflorae duntaxat varietas videtur.

 38. Saxifraga Seguierii, foliis radicalibus ſpathuatis integerrimis pubeſcentibus, caule unifloro.

  S. alpina minima, foliis ligulatis, in orbem circumactis, flore ochroleuco. Seguier. veron. 1. p.450. t. 9. f. 3.

  page 20

  Ad S. ſedoidem perperam numeratur, ſub quatres ſpecies diverſae militant: I. S. muſcoides Allion. habet folia linearia, non ſpathulata, craſſiuſcula, in caeſpitem denſum aggregata, caulem triflorum. Allion. n. 1528, t. 61, f. 2, et S. planifolia Picot - Lapeyrouſ. pyren. t. 14 2. S. trichodes Scop. carn. t. 15. n. 496. differt caule ramoſo, foliis lanceolatis, laxis, acutis, non caeſpitoſis: quorſum et S. ledoides Jacqu. miſc. 2. t. 21. f. 22… 3. S. Seguieri, quae media fere eſt inter hanc et illam.

  Habitat in monte Baldo et agro Veronenſi. Gebhard.

 39. Rhizophora corniculata, foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis, floribus ſubumbellatis hexandris, fructibus corniculatis.

  Rami fuſci, teretes, patentes. Folia oblonga, coriacea, utrinque glaberrima, integerrima, obtuſiſſima ſubretuſa. Pedunculi oppoſitifolii, umbelliferi. Calyx imbricatus, exterior foliolis obtuſiſſimis, interior foliolis membranaceis convolutis. Corolla monopetala quadripartita, laciniis acutis reflexis. Stamina ſex, quandoque quinque. Stylus longus perſiſtens.

  E Zeylona. Rottler.

  page 21
 40. Triumfetta glabra, floribus completis, foliis ſubcordatis trilobis crenatis utrinque nudis, racemis terminalibus.

  Ex India orientali. Rottler.

  Cum Tr. ſemitriloba coniungenda, ni haec, Browneo teſte, villoſa eſſet.

 41. Reseda Clusii, foliis linearibus glabris, floribus ſpicatis tetragynis.

  Seſamoides parvum Salmantic, Cluſ. hiſt. 3. 295.

  Caulis ſtrictus, ſpithameus aut minor. Folia ſparſa, linearia, obtuſa, glabra, ſecunda. Spica terminalis glaberrima, floribus minutiſſimis albis veſtita. Capſula 4-locularis.

  Ex Hiſpaniae collibus. Hecht.

  Male olim ad R. caneſcentem relatum fuit id ſynonymon C l u ſi i : cuius icon perfecte exprimit plantulam noſtram. R. caneſcens differt autem foliis lanceolatis piloſis undulatis, floribus hexagynis, caulibus hiſpidis. Cf. Forſk. fl. arab. p. 92. Vahl. ſymb. 2. 52, qui Cluſii plantam a R. caneſcenti differre iam divinavit.

  page 22
 42. Euphorbia lanceolata, herbacea inermis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, floribus axillaribus ſolitariis.

  Caulis herbaceus, ſimplex, ſpithameus. Folia alterna, ſeſſilia, lineari-lanceolata, glauceſcentia, integerrima, glabra, obtuſiuſcula, patentia. Flores in axillis ſuperioribus cernui ſubſeſſiles. Capſulae glabrae.

  Ex India orientali. Rottler.

 43. Euphorbia dentata, dichotoma, foliis oblongis dentatis obtuſis baſi attenuatis, capſulis glaberrimis.

  Caulis ſpithameus, ramoſus, herbaceus, piloſiuſculus. Folia oppoſita, oblonga, crenato-dentata, obtuſa, baſi attenuata, ſubtus pilis raris molliſſimis obſita. Flores pedicellati axillares et terminales, pedunculis bifidis. Capſula glaberrima.

  Ex horto halenſi.

  Accedit ad E. braſilienſem, quae vero differt floribus racemoſis et germine pubeſcenti.

 44. Euphorbia ciliata, umbella trifida dichotoma, involucris cordatis, foliis ſeſſilibus lan- page 23 ceolatis parabolicis laevibus denticulato - ciliatis.

  Caules ſuprapedales, adſcendentes, glabri, fiſtuloſi. Folia unguicularia ſeſſilia, omnia denticulato-ciliata, alia lanceolata obtuſa, alia parabolica. Involucra et involucella cordata denticulo-ciliata. Umbellae trifidae dichotomae. Corolla flava, petalis 4 denticulatis. Capſula fuſca, glabra.

  Ex herbario Römeri Turic.

 45. Euphorbia tannensis, dichotoma herbacea, foliis lanceolatis, baſi attenuatis obtuſis mucronulatis, capſulis glabris.

  Croton Clutioides, Forſt. prodr. n. 551.

  Caulis ſtrictus, herbaceus, fiſtuloſus, ſuperne ramoſus. Folia oblongo-lanceolata, petiolata, oppoſita et alterna, baſi attenuata, margine ſubrepanda, utrinque nuda, apice obtuſa cum mucronulo. Flores in dichotomia ramorum pedicellati. Capſulae glabri.

  Ex inſula Tanna.

 46. Capparis brevis, corymbis terminalibus, foliis oblongis ſubſerratis utrinque glaberrimis trinerviis.

  page 24

  Rami ſcabri pubeſcenti-ſtellati. Folia petiolata, petiolis pubeſcentibus, oblonga, utrinque attenuata, glaberrima, trinervia, ſubſerrata. Petala lanceolato-linearia flava. Calyx intus coloratus.

  Ex horto Ramuzoviano.

 47. Ranunculus plantagineus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis nervoſis, radice bulboſa, caule ſubunifloro.

  Ran. anguſtifolius bulboſus I. Bauh. hiſt. 3.866.

  Ran. plantagineus Allion. pedem. t. 76. f. 1.

  Flores conſtanter albi; caulis fere ſemper uniflorus apice tomentoſus.

 48. Ranunculus pyrenaeus, foliis lineari-lanceolatis, baſi attenuatis enerviis, caule ſubbifloro.

  R. pumilus gramineis foliis I. Bauh. hiſt. 3.866.

  Utramque ſpeciem iam bene diſtinxit Bauhinus; Linnaeus et qui ſequuntur, perperam coniuxerunt. Folia toto coelo diverſa, huius magis accedunt ad R. gramineum, qui vero floribus luteis et foliis linearibus longiſſimis baſi non page 25 attenuatis differt. Reinerus et Hohenwarth R. plantigineum potius deferibunt, (ït, 187.) quam pyrenaeum. Hic enim in Gallia Narbonenſi, illo in alpibus helveticis, rhaeticis et auſtriacis.

 49. Ranunculus rivularis, foliis ternatis trilobis, caule repente, pedunculis filiformibus radicalibus.

  Caules repentes, diffuſi, procumbentes. Petioli pedunculique erecti unciales filiformes. Folia ternata, foliolis minutis trilobis glabris.

  E nova Zelandia. Soland. apud Forſt. prodr. n. 524.

  Accedit ad R. trilobum. Desfont. atlant. I. 437. ſed huius caulis erectus, nec folia ternata.

 50. Ranunculus hirtus, caule diffuſo, foliisque lobatis hirtis, pedunculis elongatis ſolitariis unifloris.

  Indidem. Soland. apud Forſt. prodr. n. 525.

  Accedit ad R. lanuginoſum, ſed mollities huius, pedunculi multiflori et flores lutei distinguunt: namque noſtri flores albi ſunt.

 51. Scutellaria incana, foliis ovatis crenatis ſubtus racemiſque incanis.

  page 26

  Sc. pubeſcens Mühlenb. lit.

  Caulis quadrangulus, incano-pubeſcens. Folia oppoſita, petiolata, ovata, digitum ſere longa, ſeſquipollicem lata, acuta, ſuperiora baſi parumper attenuata, crenata, ſubtus incana. Racemi terminales compoſiti, foliis paucis ſuffulti, incani. Pedunculi ſubheteromalli. Bracteae ſeſſiles, lanceolatae, incani, pedunculis breviores. Corollae purpureo-coeruleae.

  E Penſylvania.

  Accedit ad Sc. Columnae, ſed huius folia ſunt oblonga utrinque pubeſcentia villoſa, cordata; bracteae petiolatae, ovatae, nec ulla canities.

 52. Scutellaria elliptica, foliis ellipticis crenatis ſubpubeſcentibus, floribus racemoſis aequalibus.

  Sc. elliptica Mühlenb. in litt.

  Caulis quadrangulus, pubeſcens. Folia remotiſſima, oppoſita, petiolata, elliptica, obtuſa, baſi producta, pollicem longa, ſemipollicem lata, crenata, pilis raris utrinque tecta. Racemus terminalis ſubcompoſitus. Bracteae ovatae, petiolatae, integriusculae pedunculis longiores. Corollae pallidae.

  E Penſylvania.

  page 27
 53. Linaria filiformis, foliis omnibus alternis lineari - filiformibus piloſo-viſcidis, racemis raris paucifloris, corollae calcari longiſſimo recurvo.

  Caules dodrantales, ramoſiſſimi, erecti, tenues. Rami folioſi, apice diviſi, floriferi. Folia ſparſa, alterna, lineari-filiformia, flaccida, pilis minutiſſimis viſcidis obſita, ſemiunguicularia. Racemi rari, tri - quadriflori. Pedunculi breviſſimi. Corollae ſaturate luteae, calcari recurvo.

  Ex herbario Römeri Turic.

 54. Razumovia tranquebarica.

  Charact. gener. Cal. 1-phyllus, ſubbipartitus, quadrangularis. Cor. campanulata 5-fida. Capſ. 2-locularis polyſperma.

  Locus inter Orobanchen et Torreniam.

  Planta ſeſquiuncialis, annua, hirſuta. Radix fibroſa. Caulis ſtrictus ſubſimplex. Folia ſpathulata, linearia, oppoſita, integerrima, enervia, unguicularia. Flores axillares ſeſſiles. Calyx monophyllus, ſubbipartitus quadrangularis, bracteis foliaceis linearibus ſuffultus. Corolla campanulata 5-fida, purpurea. Antherae 4, ſtaminibus duobus page 28 brevioribus hirſutis. Capſula turgida bilocularis polyſperma.

  E Tranquobaria. Rottler.

  In honorem Comitis Razumovii, ſummi et liberaliſſimi rei herbariae promotoris dictum genus.

 55. Biscutella saxatilis, ſiliculis glabris, foliis lanceolatis hirtis ſubdentatis.

  Caulis pedalis, erectus, baſi hirtus, apice glaberrimus. Folia radicalia oblonga utrinque acuta, ſuperiora elongato-lanceolata, apice dilatata, baſi attenuata, acutiuſcula, hirta, ſubdentata; caulina integerrima, linearia. Corymbus compoſitus terminalis. Flores ſulfurei. Silicula orbicularis, margine glaberrima, medio ſcabriuſcula.

  E Valleſiae rupibus. Schleicher.

 56. Arabis bulbosa, foliis radicalibus cordatis ſubrotundis integerrimis petiolatis, caulinis oblongis dentatis ſeſſilibus, radice bulboſa.

  Radix e bulbis duobus aut tribus aggregatis compoſita. Caulis pedalis, ſimplex, ſtrictus. Folia omnia glaberrima, radicalia cordato- ſubrotunda, obtuſa, integerrima, longe petiolata; caulina page 29 oblonga acutiuſcula, ſeſſilia, profunde dentata. Racemus terminalis, nudus. Flores candidi.

  E Penſylvania, Mühlenb.

 57. Pelargonium Razumovianum, pedunculis multifloris, foliis cordatis trilobis dentatis cauleque villoſis, ſtipulis ovatis ariſtatis.

  Caulis ſuffruticoſus, villoſus, purpuraſcens, ramis patentiſſimis. Petioli ſeſquipollicares, villoſi, divaricati. Folia pollicaria, cordata triloba, lobis obtuſis dentatis, utrinque pubeſcenti-villoſa. Stipulae membranaceae, ovate, ariſtula terminatae. Pedunculi oppoſitifolii, petiolos aequantes. Umbella quinqueflora, floribus purpureo-violaceis. Involucrum pentaphyllum, rubrum, foliolis ovatis, ariſtatis.

  Ex horto Ramuzoviano.

  Simile P. patulum, ſed huius pedunculi biflori, folia glauca, ſumma ſeſſilia.

 58. Pelargonium reniforme, pedunculis bifloris, foliis ſubrotundis reniformibus crenatis incano-pubeſcentibus.

  Caulis fruticoſus, fuſcus, ramis ſuberectis. Folia petiolata, ſubrotunda, reniformia, crenata, in- page 30 cano-pubeſcentia, ſemipollicaria. Pedunculi bipollicares, biflori. Involucrum ſcarioſum, luridum, tetraphyllum, foliolis ariſtatis. Flores ſaturate purpurei.

  Ex horto Razumoviano.

  Accedit ad P. betulinum, quod vero differt foliisglabris, ovatis, ſerratis.

 59. Ononis macrophylla, pedunculis muticis unifloris, foliis ternis ellipticis apice ſerratis, ſtipulis lanceolatis integerrimis, caule diffuſo piloſo viſcoſo.

  Caulis herbaceus, ramoſiſſimus, ut tota planta, pilis mollibus viſcidis obſitus. Folia terna, elliptica, ſuperiora lanceolata, extimum pollicem fere longum, unguem latum, lateralia minora, apice ſerrata, lineata. Stipulae lanceolatae, integerrimae. Pedunculi axillares petiolis breviores, patentes. Flores albi.

  E Luſitania. Brotero.

 60. Glycine repanda, foliis ternatis ſubrhombeis punctatis, apice ſerratis, floribus verticillato-racemoſis.

  Caulis herbaceus, decumbens, ramoſus, do- page 31 drantalis. Folia terna, rhombeo-ſubrotunda, apice ſerrata, punctata, ſubincana, longe petiolata, unguicularia. Racemus nudus terminais, e verticillis remotiuſculis compoſitus. Flores pallidi. Calyces punctati.

  Ex horto halenſi.

 61. Lathyrus cornutus, pedunculis unifloris muticis, cirrhis tetra-hexaphyllis, foliolis lanceolatis alternis obtuſiuſculis, vexillo utrinque appendiculato.

  Dolichos eſſet, ni totus habitus alienus et character Lathyri in ſtylo applanato manifeſtus ſuerit. Planta annua omnino glabra. Caulis flexuoſus decumbens, alatus. Stipulae lanceolato-falcatae. Petioli latiſſime foliacei. Foliola ultra pollicem longa, lanceolata, obtuſiuſcula, mucronulata, nervoſo-venoſa. Cirrhi trifidi. Pedunculi axillares, reflexi, fructiferi elongati. Corollae vexillum purpureo-violaceum, baſi utrinque tuberculis appendiculatum. Carina alba obtuſa. Legumen glabrum enſiforme acutum.

  Hort. halenſ.

 62. Vicia Michauxii, leguminibus ſeſſilibus reflexis ſubdiſpermis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis ciliatis.

  page 32

  Adfinis V. perigrinae, ſed huius foliola emarginata, multo longiora, glaberrima, legumina pubeſcentia. Noſtrae foliola apice rotundata mucronulata, ciliata; legumina glabra. Stipulae ſubulatae, macula fuſca notatae.

  Ex horto halenſi.

 63. Hedysarum granuliferum, foliis ternatis ſubrotundis retuſis ſubtus ſericeis, pedunculis axillaribus unifloris, leguminibus monoſpermis.

  Rami villoſi, ſublignoſi, patentes. Folia ternata; foliola lineam lata et longa, ſubrotundata, retuſa, ſupra glabra reticulato- venoſa, ſubtus ſericea. Pedunculi et calyces tomentoſo-villoſi. Corolla purpurea. Legumen ſericeum, ſubrotundum, monoſpermum.

  E Guinea. Thonning.

  Accedit ad H. caneſcens, quod vero abunde differt floribus racemoſo - paniculatis.

 64. Astragalus Pallasii, cauleſcens adſcendens villoſus, foliolis linearibus piloſis, racemis pedunculatis axillaribus folia excedentibus, leguminibus lanceolatis acuminato-uncinatis glabriuſculis.

  page 33

  Simillimus A. microphyllo, cuius nomine Pallaſius Ill. miſit. Differt autem foliis non ovalibus obtuſis, ſed linearibus, ſtipulis ovatis, nec ſubulatis minimis, calycibus piloſiſſimis, nec glabriuſculis, leguminibus lanceolatis nudiuſculis, nec ſubrotundis villoſis. Simillimus etiam A. lanato Pall. aſtrag. t. 81., qui vero differt caule proſtrato, pedunculis folia non excedentibus et leguminibus villoſis.

  Ad mare caſpium inventus. Pallas.

 65. Sonchus Caucasicus, foliis ſeſſilibus inferioribus cordatis dentatis, ſuperioribus integris hiſpidis, pedunculis ſquamoſis.

  Caulis orgyalis, herbaceus, ramoſus. Folia inferiora cordata, groſſe dentata, acuta, utrinque ſcabra petiolis late alatis, ramea integerrima, hiſpida, ciliata, obtuſa amplexicaulia. Panicula pacuiflora, ramis patentibus. Pedunculi ſquamoſi. Flores lutei.

  E Caucaſo.

 66. Serratula salsa, foliis radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis decurrentibus baſi dentatis, corymbo compoſito.

  Similis S. multiflorae, quae vero differt foliis omnibus lanceolatis integerrimis ſubtus villoſis.

  Ad lacum Baikal invenit Redowsky.

  page 34
 67. Carduus astracanicus, foliis ſeſſilibus rigidis lanceolatis dentato-pinnatifidis ſubtus lanatis, laciniis ſpinoſis, calycibus globoſis tomentoſis, ſquamis lanceolatis ſpinoſis divaricatis.

  Cum Cnico echinocephalo Willd. facile commutandus, ni pappus conſtanter eſſet ſetoſus, folia non exacte pinnatifida, ſubtus potius lanata, quam tomentoſa, calycis laciniae non purpuraſcentes.

  Caulis adſcendens, dodrantalis, rectus. Folia lanceolata, baſi anguſtata, inferiora dentato-ſpinoſa, ſuperiora ſubpinnatifida, laciniis ſpinoſis, omnia ſubtus albiſſima lana tecta. Calyces pauci in apice ramorum, ſubtomentoſi, ſquamis patentiſſimis ſpinoſis viridibus. Flores pallidi.

  E Sarepta miſſus.

  Ad Carduum orientalem Adami (Weber et Mohrs Beytr. 1. 63.) proxime accedit. Hic vero folia habet ſemidecurrentia et ſquamas calycinas erectas.

 68. Chrysocoma Aitonii, fruticuloſa, foliis obovatis ſericeo-tomentoſis integerrimis.

  Caulis fruticolſus ramoſus. Rami teretes villoſi. Folia obovata, obtuſa, utrinque ſericeo - tomentoſa, nervoſa, petiolata. Flores ſubcorymboſi ſeſſiles. Calyces tomentoſi. Corollulae albidae.

  Ex horto Kewenſi.

  page 35
 69. Elichrysum Erythropogon, fruticoſum erectum, foliis ovatis craſſis canaliculatis punctatis nudis appreſſis, calycibus pubeſcentibus.

  Singularis et africanus omnino habitus.

  Rami incano-tomentoſi. Folia laevia, craſſa, acuta, punctata, appreſſa, canaliculata, lineam longa. Calyces terminales, ſeſſiles, inbricati, tomentoſi, ſquamis acutiuſculis: ſquamis internis ſcarioſis albidiſſimis. Totus flos piſum mole non ſuperans.

  Ex interiore Africa attulit Sparmanus.

 70. Solidago litoralis, caule ſubramoſo incano, foliis obovatis ſerratis incanis, pedunculis patentibus unifloris ſquamoſis, ligulis elongatis.

  S. minutae proxima, ut, ſi praeprimis Bocconi iconem (muſeo de piante rare t. 118.) comparaveris, facile eamdem eſſe tibi perſuaſeris. At canities partium omnium, folia obovata et corymbi defectus, cuius loco pedunculi uniflori apice caulis biuncialis.

  E litore maris tyrrhenici. Savi.

 71. Cineraria caledoniae, floribus corymboſis radiatis, foliis oblongis ſinuato-pinnatifidis inaequaliter dentatis utrinque nudis, petiolis alatis amplexicaulibis.

  page 36

  Caulis ſuffruticoſus, bipedalis videtur. Folia petiolata, petiolis alatis amplexicaulibus, Pelargonii quercifolii ſpeciem fere prae ſe ſerunt: ſinuatopinnatifida, laciniis obtuſis inaequaliter dentatis, bipollicaria, utrinque nuda; ſuperiora lanceolata inciſo-dentata, ſeſſilia aut amplexicaulia. Corymbus terminalis, viſcoſo-pubeſcens, foliis ſuffultus. Calyx aequalis polyphyllus, apice non ſphacelato. Radius albus: diſcus flavus.

  E nova Caledonia. Forſter.

 72. Cineraria Aitoniana, floribus corymboſis radiatis, foliis pinnatis utrinque tomentoſis inciſo-dentatis, pinnula extima quinqueloba.

  Caulis fruteſcens, albo-tomentoſus, ſubſimplex. Folia pinnata, petiolata, petiolis baſi auritis, utrinque tomento albo obducta, pinnulis lateralibus oblongis horizontalibus inciſo- dentatis, extima ſubcordata quinqueloba dentata. Corymbus compoſitus terminalis, ramis calycibuſque nudiuſculis. Radius purpuraſcens, diſcus flavus.

  Ex horto Kewenſi.

 73. Chrysanthemum macrophyllum; (Leucanthemum,) foliis oblongo - lanceolatis ſeſſilibus ſerratis baſi integerrimis.

  Proximum Chr. Leucanthemo, diverſum ta- page 37 men foliis caulinis multo latioribus, baſi haudquamquam inciſis ſed integerrimis, et ſtatura multo altiore.

  Hort. halenſis.

 74. Pyrethrum fruticulosum (Leucanthemum) foliis bipinnatifidis incanis, pinnis extimis confluentibus inciſis, laciniis obtuſis, caule virgato, floribus corymboſis, radio calycem triplo excedente.

  Simillimum P. parthenifolio Willd., ſed differt canitie foliorum et laciniis obtuſis, quae in illo conſtanter acutiuſculae ſunt, denique et caule ſuffruticoſo.

  E Caucaſo.

 75. Anthemis laxa (radio albo) foliis bipinnatifidis glabris, laciniis linearibus acutis ſubinciſis, ramis elongatis unifloris, paleis minimis.

  Caules herbacei, ramoſiſſimi, glabri. Folia copioſa, ſeſquipollicaria, tenuiſimme diviſa in lacinias lineares pinnatifidas, acutiſſimas, ſubinciſas, glabras. Rami elongati nudiuſculi uniflori. Calyces nudiuſculi. Radius albus. Paleae minutiſſimae.

  E Caucaſo.

  page 38

  Ab A. Rudolphiana (Adam. in Weber et Mohr Beytr. 1. 72.) abunde differt, licet folia ſimilia ſint. Illa enim chryſanthema eſt, caule unifloro, calycis ſquamis ſphacelatis.

 76. Balbisia Caledoniae, umbellis proliferis, foliis lanceolatis petiolatis glabris.

  Caulis ſuffruticoſus erectus. Folia lanceolata, integra, glabra, petiolata, pollicaria, acuta, ſubtus ſquamuloſa. Pedunculi terminales ſubumbelliferi; umbellae involucro tetraphyllo ovato ſuffultae, radio uno prolifero. Calyx ſimplex octophyllus. Corollulae radii luteae, inciſae: diſci fuſcae. Pappus ſeſſilis plumoſus. Receptaculum paleaceum.

  B. elongata differt pedunculis elongatis unifloris, foliis ovatis dentatis utrinque hiſpidis.

  E nova Caledonia. Forſter.

 77. Buphthalmum australe, foliis oppoſitis ovatis triplinerviis, calycibus nudis corymboſis.

  B. helianthoides. Forſt. prodr. n. 304.

  A vero B. helianthoide, cuius folia ſimillima ſunt, differt calycibus non folioſis, ſed ſquamulis breviſſimis obtuſiuſculis, corymbis etiam multifloris, et floribus multo minoribus, qui ſpecioſi et ſolitarii, pedunculis oppoſitifoliis, in B. helianthoide ſunt.

  page 39
 78. Coreopsis tannensis, foliis linearibus pinnatifidis acutis glabris, caule ſtricto herbaceo ramoſo, ramis unifloris.

  Coreopſis. Tanna. Forſt. prodr. n. 545.

  Caules plures ex una radice, ſubpedales, glabri, ſtricti, fili cannabini (Bindfaden Ficelle) mole. Folia radicalia et caulina omnino ſimilia, pinnatifida, laciniis linearibus acutis, glabra. Rami apice nudi, uniflori. Flores magnitudine lentis, flavidi: radio tenuiſſimo.

  Ex Inſula Tanna.

 79. Centaurea pyrenaica, calycibus ſcarioſis, ſquamis ovatis ciliato-ſerratis, foliis linearibus integerrimis utrinque lanatis, caule ſimpliciſſimo unifloro.

  Caulis in exemplari, quod coram habeo, ſubdigitalis, ſimpliciſſimus, uniflorus, tomentoſo-lanatus. Folia omnia linearia, integerrima, utrinque lanata, radicalia flaccida, ſuperiora ſtricta. Calycis ſquamae omnino ſcarioſae, brunneae, margine albo ciliato-ſerrato. Corollulae radii caeruleae, diſci purpureae.

  Ex alpibus pyrenaeis. Hecht.

  Similis C. Cyano, ſed folia omnia indiviſa et calycis ſquamae omnino ſcarioſae diſtinguunt.

  page 40
 80. Lethedon tannensis.

  Nov. genus e Cl. XXII.

  ♂ Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Antherae 20–24. Recept. villoſum.

  ♀ Cal. ♂ Capſ. 5-locularis.

  Locus inter Hamadryada et Xyloſma.

  Arbor videtur ingens, ramis cinereis, ſubtuberculatis. Lignum album, liber corticis ſtupaceus aut ſericeus, qualem et in Pimeleae ſpeciebus et aliis fructibus arboribuſque inſularum auſtralium animadverto. Petioli canaliculati, villoſiuſculi. Folia lanceolata, tripollicaria, pollicem fere lata, integerrima, coriacea, nervoſa, acutiuſcula, utrinque glabra. Pedunculi axillares, aggregati, cernui, angulati; ſericeo-villoſiuſculi. Calyx fere clauſus, pentaphyllus, fulvus. Antherae 20 et ultra in calyce clauſa, ſtaminibus breviſſimis, Ovarium in ♀ obtuſum, 4-loculare. Receptaculum in utroque ſexu ſetoſo-villoſum.

  Ex inſula Tanna. Forſter.

 81. Terminalia coriacea, foliis obovatis coriaceis obtuſiſſimis baſi eglanduloſis integerrimis utrinque glabris.

  Poſſet omnino cum T. glabrata Forſt. coniun- page 41 gi, ni folia aliena eſſent. Noſtrae enim coriacea flavida, bipollicaria, obtuſiſſima: T. glabratae vero membranacea, ſaturatae viridia, quadripollicaria, duos pollices lata, apice attenuata obtuſiuſcula.

  E Zeylona. Rottler.

 82. Asplenium ambiguum, fronde pinnata, pinnis ſubpetiolatis lanceolato-falcatis attenuatis obtuſe ſerratis baſi anguſtatis, induſiis utrinque dehiſcentibus, ſtipite laevi.

  Ex herbar. Römeri Turic.

  Cum A. falcato non confundendum, quod pinnas trapezoideo-falcatas habet (Burm. zeyl. p. 43.). ?Singulare in hoc, quod induſia utrinque dehiſcant, medium ergo locum inter Aſplenium et Caenopteridem (Daream Smith.) occupat.

 83. Grimmia Gebhardi, cauleſcens, foliis lanceolatis canaliculatis nervoſis ſiccitate ſubtortilibus, capſulae pyriformis erectae operculo curviroſtro.

  In monte Baldo. Gebhard.

  Poſſet cum Weiſia recurviroſtra Hedw. commutari: at huius capſulae cylindricae et folia ſiccitate non tortilia.

  page 42
 84. Grimmia canescens, trunco ſubramoſo, foliis lanceolato - acuminatis nervoſis, apice longo caneſcentibus, capſula cylindrica breviter pedicellata.

  In rupibus Valleſiae. Schleicher.

  A Grimmia apocarpa facile diſtinguiter foliis omnibus apice producto caneſcenti.

 85. Didymodon tortilis, trunco erecto ſubſimplici, foliis lanceolatis nervoſis ſiccitate tortilibus, ſeta axillari, capſula curvata cylindrica.

  In montibus Italiae borealis. Gebhard.

  Similis Barbulae unguiculatae, cum nulla alia ſui generis commutandus.

 86. Leskea extensa, trunco procumbente diffuſo, ramis erectiuſculis, foliis ſiccitate appreſſis imbricatis lanceolatis acuminatis nervoſis, capſula erecta cylindrica.

  In comitatu Glatz invenit Seliger, miſit Starkius.

  A L. ſubtili, cum qua confundi poſſet, diverſa foliis nervoſis, et capſulis erectis.

 87. Bryum Weigelii, trunco erecto ramoſo, foliis lanceolatis integerrimis nervoſis ſubdecurrenti- page 43 bus pellucidis patulis, ſeta elongata, capſula cernua cylindrica.

  In Sudeticis montibus ad pagum Rotb-Zechau invenit Weigelius Sileſiacus: miſit amiciſſimus Starkius, idem exiſtimans cum Br. cubitali Dicks. faſc. 2. 9. tab.5 f. 2. ſed huius folia ſagittata, capſula clavaeformis.

  Maximum etiam habet Dickſonius inter Brya nota, quod in noſtrum non quadrat.

 88. Hypnum Gebhardii, trunco vage ramoſo, ramis ſubſimplicibus incurvatis, foliis elongato-lanceolatis acuminatis ſecundis tortilibus integerrimis enerviis, ſeta curvata, capſula cernua longicolli.

  In montibus Italiae borealis. Gebhard.

  Ad H. molluſcum quodammodo accedit, ſed abunde diverſum habitu, foliis integerrimis tortilibus, ramorum dispoſitione et ſeta conſtanter curvata.

 89. Hypnum rupestre, ſurculis erectis ſubſimplicibus, foliis ovatis obtuſiuſculis integerrimis enerviis ſubſecundis, capſula nutante.

  In monte Simplon ad rupes humidas invenit Schleicher. Nulli alii adfine.

  page 44
 90. Lecidea glauco-prasina (Lepidoma) cruſta effuſa imbricata lobata glauco-praſina, lobis minutis, patellulis fuſco-badiis mammillatis.

  In cortice Laurus Caſſiae.

  Locus inter L. luridam et ſcalerem.

 91. Lecidea Cinchonae (Saphenaria) thallo membranaceo depreſſo ſinuato - lobato candido, patellulis convexis atris immarginatis.

  In cortice Cinchonae Condamineae Humb.

  Simillima L. Cocoës, ſed patellulae non marginatae, non planae.

 92. Lecidea gyrophoroides (Omphalaria) thallo ſubmembranaceo umbillicato, margine eroſo, ſupra puſtulato cinereo, ſubtus lacunoſo lurido, patellulis planiuſculis atria, margine et diſco ſubflexuoſis tricaeformibus.

  E Penſylvania. Mühlenb.

  Accedit ad L. puſtulatam, ſed colore thalli et patellularum forma differt.

 93. Verrucaria Cassiae, cruſta laevi olivacea tartarea, verrucis papillatis rubro-fuſcis.

  In cortice Laurus Caſſiae.

  page 45
 94. Parmelia ludwigii (Lecanaria) cruſta tartarea rimoſa diſperſa flavida, areolis convexis rotundatis, ſcutellis tumidulis bruneo - nigris, margine pallido.

  In montibus ſudeticis invenit Ludwigius.

  Accedit ad P. ventoſam, praefertim ad varietatem P. lepadolemma: differt tamen haec cruſtae granulatae colore vireſcente.

 95. Parmelia Cinchonae (Lecanaria) cruſta tartarea ſubfarinoſa pallidae flava, ſcutellis elevatis planis nigris nitidis, margine et ſubſtantia ſulfureis.

  In cortice Cinchonae.

  Locus inter P. coracinam et grumoſam.

 96. Parmelia inconspicua (Lecanaria) cruſta tartarea diſperſa cinereo-alba, ſcutellis planis elevatis ſordide incarnatis, margine tenuiſſimo albido.

  In cortice Cinchonae.

  Locus inter P. craſpediam et ſalicinam.

 97. Parmelia tumidula (Lecanaria) cruſta tartarea ſubeffuſa alba verruculoſa, verrucis ſcutelliferis tumidis, ſcutellis fuſcis planiuſculis.

  page 46

  In Cortice Cinchonae.

  Locus inter P. fuſcam et puniceam.

 98. Parmelia Ceramium (Collema) thallo ſubmembranaceo criſpo plumbeo, lobis inflatis, ſcutellis urceolatis rufo-fulvis, margine integro.

  In cortice Cinchonae.

  Accedit ad P. bullatam (Achar. n. 129.), quae vero thallo veſiculoſo differt et ſcutellis convexis.

 99. Parmelia appressa (Lobaria) thallo membranaceo appreſſo glabro pallido lobato, lobis elongatis ſubintegris planis ſcutellis planiusculis badiis.

  In cortice Cinchonae.

  Locus inter P. perlatam et perforatam.

 100. Parmelia pensylvanica (Lobaria) thallo ſubcoriaceo expanſo lobato ſupra ochroleuco laevi ſubtus fuſco fibrilloſo, margine lobato, ſcutellis convexiuſculis badiis.

  E Penſylvania. Mühlenb.