Other formats

  TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

  mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Grammar and Dictionary of the Samoan Language, with English and Samoan vocabulary

D

D

 • Daily, soan. [deli] aso fai soʻo, o lea aso ma lea aso.

 • Dairy, n. [de-ri] o le fale e faʻatau ai suasusu ma pata, &c.

 • Dalliance, [dal-li-ans] ula, taʻaloga.

 • Damage, n. and v. [dam-ej] faʻasaunoa.

 • Damp, soan. malulu.

 • Damsel, n. teine.

 • Dance, v. [dans] saʻa, siva.

 • Dandle, v. [dan-dl] faʻaoleole.

 • Danger, n. [den-ja] no danger, e le afaina (only negatively).

 • Dangerous, soan. faigata.

 • Dare, v. [deâ] faʻamalosi; to defy, luʻi.

 • Dark, soan. [dak] pogisa, pouliuli.

 • Darling, n. [da'-lig] pele.

 • Dart, v. [dat] velo.

 • Dash, v. [dash] lafotu, palasi.

 • Daub, v. [doab] elesi, nini.

 • Daughter, n. [doa-ta] a man's, afafine; of a chief, alofafine; a woman's, tamateine.

 • Daunt, v. [doant] faʻamataʻu.

 • Dawn, n. [doan] le tafa ʻo ata.

 • Day, n. [dei] ao; natural day, aso.

 • Dazzle, v. s[gap — reason: unclear]sega; pass. sogaia.

 • Deacon, n. [di-kon] tiakono.

 • Dead, soan. [ded] oti; to a chief, maliu; animal, mate, pe.

 • Deaf, soan. [def] tutuli.

 • Deal, v. [dil] out, tufatufa.

 • Dear, soan. [dea] pele; in price, tautele.

 • Dearth, n. [dirth] oge.

 • Death, n. [deth] oti; chief's, maliu.

 • Debate, n. [di-bet] finauga.

 • Debauch, v. [di-boach] faaleaga.

 • Debilitate, v. [di-bil-i-tet] faʻavaivaia.

 • Debility, n. [di-bil-iti] vaivai.

 • Debt, n. [det] ʻaitalafu.

 • Debtor, n. [det-oa] ʻo le aitalafu.

 • Decamp, v. [di-kamp] o ʻese.

 • Decapitate, v. [di-kapi-tet] vavae le ulu; or uto (used only in cursing).

  page 360
 • Decay, v. [di-kei] pala.

 • Decease, n. [di-sis'] oti; chief's, maliu.

 • Deceit, n. [de-sit'] pepelo.

 • Deceive, v. [de-siv'] pepelo, faʻaʻoleʻole.

 • December, n. [de-sem-bâ] tesema.

 • Decent, soan. [di'-sent] teu lelei, onomea.

 • Decide, v. [d-said] pule, uma le filifili.

 • Deck [dek] n. foga-vaʻa. v. teuteu.

 • Declare, v. [di-klea] talaʻi, faʻailoa.

 • Decline, v. [di-klain] ʻalo, le mafai.

 • Decorate, v. [dek-o-ret] teuteu; the person, tifitifi.

 • Decorous, soan. [dek-o-rus] onomea.

 • Decoy, v. [di-koi] mailei, faʻalata.

 • Decrease, v. [de-kris] e tauau ina itiiti.

 • Decree, n. [de-kri] tulafono; v. pule.

 • Decrepit, soan. [de-krep-it] sugalugalu.

 • Dedicate, v. [ded-i-ket] faʻasa.

 • Deduct, n. [di-dukt] to ʻese.

 • Deep, soan. [dip] loloto, maulalo.

 • Deface, v. [de-fes'] faʻaleaga.

 • Defame, v. [de-fem]; taʻuleaga; tuuaʻi.

 • Defeat [de-fit] v. tulia, lafoia.

 • Defect, n. [de-fekt] ʻo le mea e pona ai.

 • Defend, v. leoleo; n. defence.

 • Defer, v. tolo, faʻatuai.

 • Deference, n. [defâ-rens] ava.

 • Defiance, n. [de-fai-ans] luʻi.

 • Deficient, soan. [di-fi-shient] le ʻatoa, le lava.

 • Defile, v. [de-fail'] faʻaleaga.

 • Define, v. [di-fain] tusi tino.

 • Deform, v. [di-foam] faʻamataga.

 • Deformed, soan. [di-foam'd] matapuaʻa, ʻauvale.

 • Defraud, v. [di-froad] pepelo.

 • Defray, v. [di-fre] totogi.

 • Defy, v. [de-fai] luʻi.

 • Degrade, v. [de-gred] faʻapau, fao le igoa.

 • Delay, v. [di-le] faʻatuai; faatamala (in a bad sense.)

 • Deliberate, v. [de-li-bâ-ret] manatunatu, filifili.

 • Deliberately, soav. [de-li-bâ-ret-li] faifaimalie, faʻagesegese.

 • Delicious, soan. [de-li-shius] suamalie.

 • Delight, n. [di-lait] fiafia, ʻoliʻoli.

 • Delirium, n. valea, fasa.

 • Deliver, v. [de-livâ] tuʻu atu e alu; from, laveaʻi.

 • Delude, v. [de-liud] faʻasese, pepelo.

 • Deluge, n. [del-uj] lolo.

 • Delusion, n. [de-liu-shon] pepelo.

 • Demand, v. fai atu; poloaʻi; inoino.

 • Demolish, v. [de-mol-ish] faʻauma, lepeti.

 • Demon, n. [di-mon] aitu, temoni.

 • Demonstrate, v. [de-mon-stret] faʻaali tino.

 • Denial, n. [di-nail] faʻafitiga.

 • Denounce, v. [di-nauns] taʻu, momoli.

 • Depart, v. [di-pat] alu ʻese.

 • Depend, v. faʻalagolago.

 • Depopulate, v. [di-pop-u-let] faʻatuʻufua.

 • Depose, v. [de-pos] faʻapaʻu, fao le igoa.

 • Deprave, v. [di-prev] faʻaleaga.

 • Deprive, v. [di-praiv] ave ʻese.

 • Depth, n. loloto.

 • Deputy, n. [dep-u-ti] sui.

 • Deride, v. [de-raid] tauemu.

 • Descend, v. [di-sent] ifoifo.

 • Descendant, n. [di-sen-dant] fanau, aiga, gafa.

 • Descent, n. [di-sent] ifoaʻi; gafa.

 • Describe, v. [de-skraib] faʻamatala.

 • Desecrate, v. [des-i-kret] soli.

 • Desert, n. [desert] vao.

 • Desert [de-sert'] v. tuʻulafoaʻi.

 • Design, v. [di-sain] manatu.

 • Desire, v. and n. [di-saiâ] manaʻo, moʻomoʻo, naunau, loto.

 • Desist, v. tuʻu, prohibition, soia!

 • Desolate, soan. [des-so-let] tuʻufue.

 • Despair, n. [di-spea] loto vaivai.

 • Despatch, v. [di-spach] faʻavaevave.

 • Despicable, soan. [de-spik-abl] faʻatauvaʻa.

  page 361
 • Despise, v. [des-pais'] ʻinoʻino.

 • Despond, v. vaivai le loto.

 • Despot, n. tupu saua.

 • Destination, n. [des-tin-eshon] taunuʻuga.

 • Destitute, soan. [des-ti-tiut] mativa, tuʻulafoaʻiina.

 • Destroy, v. [de-stroi] faʻauma.

 • Detach, v. tuʻu ʻese.

 • Detail, v. [di-tel'] talatala.

 • Detain, v. [di-ten] taofi.

 • Detect, v. [di-tekt] maua.

 • Determine, v. [de-tâ-min] ʻuma ona filifili.

 • Detest, v. inoʻino.

 • Devastate, v. [dev-as-tet] tuʻi, faʻauma.

 • Develop, v. faaali; faamatala.

 • Deviate, v. [di-vi-et] sese, alu ʻese.

 • Device, n. [de-vais'] togafiti; v. devise (devaiz).

 • Devil, n. [dev-il] tiapolo.

 • Devoid, soan. [de-void] aunoa.

 • Devote, v. [di-vot] faʻa,a, faʻato.

 • Devour, v. [de-vauâ] lotulotu ʻai.

 • Dew, n. [diu] sau.

 • Diadem, n. [dai-a-dem] pale.

 • Dialect, n. [dai-a-lekt] gagana.

 • Dialogue, n. [dai-a-log] tautalatalaga.

 • Diaphragm, n. [dai-a-fram] gaʻo punipu.

 • Diarrhœa, n. [dai-a-rea] manava tata.

 • Dibble, v. [dib-bl] oso, suo.

 • Dictate, v. [dik-tet] pule.

 • Did, na faia; t. t. o le v. “do.”

 • Die, [dai] v. a. faʻalanu.

 • Die, [dai] v. n. animals, &c., mate, pe; man, oti; chiefs, maliu.

 • Differ, v. [dif-fâ] ʻeseʻese; n. difference.

 • Difficult, soan. [dif-fi-kult] faigata.

 • Diffident, soan. ma. mata-muli.

 • Diffuse, v. [dif-fius] faʻasalalau.

 • Dig, v. ʻeli.

 • Digest, v. [dai-jest] liu meaʻai i le manava.

 • Dilapidate, v. [di-lap-i-det] malopelepo.

 • Dilatory, soan. [dil-a-tori] telegese.

 • Diligent, soan. [dil-i-jent] filiga.

 • Dilute, v. [dai-liut] sui suavai.

 • Dim, soan. faʻalepupula.

 • Diminish, v. faaitiiti.

 • Din, n. pao vale.

 • Dine, v. [dain] fai le taumafataga.

 • Dinner, n. o le taumafataga a le aiga.

 • Dip, v. fufui.

 • Dip up, v. as water, asu.

 • Dire, soan. [daia] mataʻutia.

 • Direct, v. [dai-rekt] faʻasaʻo, faʻasino, faʻatonu.

 • Direction, n. soav, tonu [dai-rekshon] ʻo le faʻatonuga.

 • Directly, soav. [dai-rek-li] loa.

 • Dirt, n. ʻeleʻele.

 • Dirty, soan. [dir-ti] ʻeleʻelea.

 • Disagree, v. [dis-e-gri] taofi ʻeseʻese, masesei.

 • Desappear, v. [dis-ap-pea] mou, le iloa.

 • Disapprove, v. [dis-ap-pruv] le loto.

 • Disarm, v. [dis-am] fao le auupega.

 • Disaster, n. [dis-as-tâ] mala.

 • Disband, v. tuʻu ʻau.

 • Discern. v. [dis-sân] faʻailogaina.

 • Discharge, v. and n. [dis-chaj]; n. from a wound, &c., suavai, alou; v. gun, &c., pa.

 • Disciple, n. [dis-sai-pl] soʻo.

 • Disclose, v. [dis-klos] faʻaali.

 • Discompose, v. [dis-kom-pos] faʻanuminumi; mind, faʻatiga loto.

 • Discord, n. [dis-koad] misa, maseiga.

 • Discourage, v. [dis'-kâ-rej] faʻavaivai le loto.

 • Discourse, n. [dis-koas'] tautalaga, lauga.

 • Discourteous, soan. [dis-kur-tius] faʻalemigao.

 • Discover, v. [dis-kuv-â] faʻailoa; to find, mana.

 • Discreet, soan. [dis-krit] faʻautauta, mafaufau.

 • Discriminate, v. [dis-krim'-inet] faʻailogaina.

 • Discussion, n. [dis-kus-shon], filifiliga.

  page 362
 • Disdain, v. [dis-den] ʻinoʻino, faʻasiasia.

 • Disease, n. [dis-is] maʻi; to chiefs, gasegase, &c.

 • Disembowel, v. faʻatiau.

 • Disfigure, v. [dis-fig'-ur] faʻasaunoa.

 • Disgrace, v. [dis-gres] faʻama; n. o le mea e ma ai.

 • Disgraceful, soan. [dis-gres-ful] mataga.

 • Disguise, v. and n. [disgais] faasese ona ua liliuina.

 • Disgust, v. ʻinoʻino.

 • Dish, n. tanoa.

 • Dishearten, v. [dis-ha-ten] faʻamataʻu, faʻavaivai le loto.

 • Dishevelled, soan. [dis-shev-eld] seusena.

 • Dishonest, soan. gaoi; pepelo.

 • Disinter, v. [di-in-ter'] laga.

 • Disjoin, v. tuʻu ʻeseʻese.

 • Dislike, v. [dis-laik] ʻinoʻino.

 • Dislocated, soan. [dis-lo-keted] seʻe (le ivi).

 • Dismay, n. [dis-me] mataʻu.

 • Dismiss, v. tuʻn atu e alu.

 • Dismount, v. [dis-maunt] v. a. lafo; v. n. alu ifo.

 • Disobedient, soan. [dis-obi-dient] vaogata, faʻalogo-gata.

 • Disobey, v. le usiusitaʻi; soli faatonuga, upu.

 • Disorder, n. [dis-or-dâ] vevesi.

 • Disown, v. [dis-on] faʻatiti.

 • Dispel, v. faʻateʻa.

 • Disperse, v. [dis-purs] faʻataʻape.

 • Dispirit, v. faʻavaivai le loto.

 • Displace, v. [dis-pleis'] tuʻu ʻese.

 • Display, v. [dis-plei] faʻaali, faʻalialia.

 • Displease, v. [dis-plis] faʻaitaita, faʻatiga le loto.

 • Displeasure, n. [dis-ple-sher] ita.

 • Disposal, n. [dis-po's-'al] tuʻu faitalia.

 • Dispose, v. [di-pos] sell, faʻatau.

 • Disposition, n. [dis-po-sis-shon] masani, amio, loto.

 • Dispossess, v. fao: tuli.

 • Dispute, v. [di-piut] finau.

 • Disregard, v. [dis-re-gad] le manatunatu.

 • Disreputable, soan. [dis-rep-piutabl] taʻuleagaina.

 • Disrespect, v. and n. [dis-re-spekt] le ava, le taualoa.

 • Dissatisfy, v. [dis-sat-is-fai] ʻua le fiafia.

 • Dissemble, v. [dis-sem-bl] pepelo.

 • Dissension, n. [dis-sen-shon] loto ʻeseʻese.

 • Dissever, [dis-sev-va] vavae-ʻese.

 • Dissimilar, soan. [dis-sim-ila] ʻese ʻese.

 • Dissipate, v. [dis-si-pet] taʻapeʻape.

 • Dissolve, v. [dis-sólv] liu suavai.

 • Dissolute, soan. [dis-so-liut] ulavale.

 • Distant, soan. mamao; n. distance.

 • Distemper, n. [dis-tem-pâ] maʻi.

 • Distend, v. fefete.

 • Distinguish, v. faʻailogaina, filitaʻa.

 • Distress, n. and v. atuatuvale.

 • Distribute, v. [dis-trib-biut] tufatufa.

 • District, n. [distrik] itu.

 • Distrust, v. masalo.

 • Disturb, v. faʻaatuatuvale, faʻalavelave.

 • Disturbance, n. [dis - tur - bans] misa.

 • Ditch, n. [ditsh] utu.

 • Dive, v. [daiv] tofu.

 • Diverse, soan. [dai'-vers] ʻeseʻese.

 • Divest, v. tuʻu ʻese.

 • Divide, v. [di-vaid] vavae, pena; tuʻu ʻeseʻese; tufatufa.

 • Divine, soan. [divain] faʻale Atua.

 • Division, n. [di-vi-shon] vaega; food, tuʻuga; of one person, faʻaalumaga.

 • Divorce, n. and v. [di-voas] alei.

 • Divulge, v. [di-vulj] faʻaali.

 • Dizzy, soan. [diz-zi] niniva.

 • Do, v. [du] fai.

 • Docile, soan. [do-sil] aʻoaʻo gofle.

 • Doctor, n. [dok-tór] fomai; v. fofo.

 • Doctrine, n. [dok-trin] mataupu.

 • Document, n. [dok-kiu-ment] tusi.

 • Dodge, v. [dodj] ʻalo.

 • Dog, n. maile, uli.

 • Dollar, n. [dol-la] tala.

  page 363
 • Dolphin, n. [dol-fin] masimasi.

 • Dolt, n. vale.

 • Domestic, n. [do-mes-tik] tavini; soan. faʻaleaiga.

 • Domesticated, soan. [do-mes-tiketed] lata.

 • Dominion, n. malo.

 • Donation, n. [do'-ne-shon] mea alofa.

 • Donkey, n. asini.

 • Doom, n. [dum] faʻasala.

 • Door, n. [doa] pupuni. puipui.

 • Doorway, n. [doa-ue] faitotoʻa.

 • Dot, n. togi.

 • Dotage, n. [do-tej] faʻavalematua.

 • Double, soan. [dub-bl] sautualua, taʻilua.

 • Double-minded, soan. [dub-bl-maind-ed] faʻalotulotulua.

 • Double up, v. [dub-bl up] gagau.

 • Doubt, v. [daut] masalosalo-vale.

 • Dove, n. [duv] manu-tagi, manuma, tu.

 • Down, soav. [daun] i lalo.

 • Downward, soav. [daun-wad] ifo.

 • Doze, v. [doz] moe.

 • Drag, v. [drag] toso. Upu: draw.

 • Dragon-fly, n. [drag-on-flai] semu.

 • Drake, n. [drek] toloa poʻa.

 • Draught, n. [drâft] fluid drank, inumaga.

 • Drawing, n. faʻatagata ʻua tusia.

 • Draw-back, v. [dro-bak] tuʻu muli.

 • Drawers, n. [dro-âs] pusa tosa.

 • Draw-near, v. soso, faʻalatalata.

 • Dread, n. [dred] mataʻu.

 • Dream, n. [drim] moe-miti; of a chief, faʻalepo.

 • Dregs, n. ʻalu.

 • Drench, v. [drensh] inu-i-tino.

 • Dress, v. faʻaofu.

 • Drift, v. as a boat, palalau.

 • Drill, v. faʻavili.

 • Drink, v. inu.

 • Drip, v. sisina.

 • Drive, v. [draiv] tuli.

 • Drivel, v. [dri-vl] tafe le faua.

 • Drizzle, v. [driz-zl] afuafu, maʻamaʻa.

 • Drollery, n. fai-anaga.

 • Droop, v. [drup] of trees, lautagitagi.

 • Drop, n. mata-ua.

 • Drop, v. sisina, faʻatulutulu; down, paʻu.

 • Dropsy, n. [drop-si] fula.

 • Drown, v. [draun] malemo.

 • Drowsy, soan. [drau-si] tulemoe.

 • Drum, n. logo.

 • Drunk, soan. ona.

 • Dry, soan. [drai] popo, mago; of herbs, magumagu.

 • Dry [drai], v. in the sun, faʻala.

 • Duck, n. [duk] toloa, pato.

 • Due, v. [diu] e ao.

 • Dull, soan. aʻoaʻo gata; of tools, matatupa, tulali.

 • Dumb, soan. [dum] gugu.

 • Dunce, n. [duns'] tagata valea.

 • Dung, n. tae, otaota.

 • Dungy, soan. savasava.

 • Duplicity, n. [du-pli'-siti] pepelo.

 • Durable, soan. [diu-re-bl] anagata.

 • During, soo upu, ʻa ʻo.

 • Dusk, n. segisegi.

 • Dust, n. efu.

 • Duty, n. [diu-ti] o le mea e so ina fai; o le lafoga tupe; tiute.

 • Dwell, v. [duel] nofo, mau.

 • Dwelling, n. [duel-lig] fale.

 • Dwindle, v. [duin-dl] tauau ina itiiti.

 • Dysentery, n. [dis-en-teri] sanatoto.

 • Dyspepsia, n. toʻoala.

 • Dyspnœa, n. [disp-nea] sela.